Fællesskab og rummelighed

Hvorfor stemme på Liste Ø?

Fordi Enhedslisten vil arbejde for at gøre Thisted Kommune til et mere solidarisk, økologisk, klimavenligt og demokratisk sted at bo og leve. Og vi vil skabe et alsidigt og udviklingsorienteret arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

Thy har en enestående natur, som vi skal værne om – blandt andet ved at tilskynde landbruget til omlægning til økologisk drift. Det lokale demokrati skal udbredes og inkludere alle – borgere, institutioner og lokalsamfund. Fællesskabet skal omfatte alle! Børn, unge og voksne i Thy skal opleve kommunen som en positiv medspiller.

Enhedslisten gør en forskel i Thisted Kommunalbestyrelse. Vi siger ja til samarbejde, men holder fast i vore grundholdninger. Vi forpligter os fortsat på en aktiv, kritisk og konstruktiv indsats i kommunalbestyrelsen med tæt kontakt til thyboerne – sådan som vi har gjort det i indeværende periode. Men vi har brug for flere mandater, så vi kan få større indflydelse.

I det følgende kan du se, hvad vi vil på udvalgte områder: Borgerinddragelse, børn og unge, klima og energi, social- og ældrepolitik samt erhverv og infrastruktur.

God læsning.

 

Borgerinddragelse

Alt for meget er topstyret og besluttes bag lukkede døre af politikere og embedsmænd i Thisted Kommune. Eksempler er det meget miljøskadelige månegrisprojekt i Jannerup og den netop overståede vindmølleplan. Her er der ikke taget hensyn til lokale ønsker. Det finder vi helt urimeligt.

Det vil vi:

 • Børn, unge og ældres idéer skal tages alvorligt og inddrages, før politikerne træffer beslutninger. Vi thyboer skal have mere indflydelse på lokalplansspørgsmål via borgermøder og høringer i god tid.
 • Vi ønsker at oprette en uafhængig kommunal ombudsmand, som kan behandle borgernes klager eller af egen drift tage sager op.
 • Kommunalt ansattes ytringsfrihed og medbestemmelse på deres arbejdsplads skal sikres, og der skal afprøves demokratiske ledelsesformer på institutioner, så både ansatte og brugere får større indflydelse.
 • Vi ønsker forsøg med lokalråd i aktive landsbysamfund – med selvstændig økonomi og bestemmelsesret.

 

Det gode liv for børn og unge

Børnene er vores fremtid. Det er afgørende, at de får den bedst mulige start på livet. Alligevel bliver området nedprioriteret. Samtidig har skolereformen taget handlefrihed og arbejdsglæde fra lærerne.

Daginstitutioner skal kunne rumme det enkelte barn – både bogstaveligt og i overført betydning. De fysiske rammer skal sikre, at børnene kan udfolde sig, og der skal være personale nok, så ingen bliver overset.

Folkeskolen skal kombinere høj faglighed med et stærkt fællesskab, som udvikler hele mennesker og styrker børnenes fantasi, så de kan forestille sig en bedre verden. Vi stoler på, at lærere og pædagoger bedst selv kan tilrettelægge deres arbejde uden konstant indblanding og kontrol.

Vi ønsker en decentral struktur på børneområdet. Børn skal ikke bruge halve og hele timer på transport ud over den i forvejen lange skoledag. De nuværende skoler og dagtilbud skal bevares og udvikles – de er hjertet i lokalsamfundet.

Skolen er også vigtig, når det gælder integration af nye medborgere. Det er her, børnene lærer det danske sprog og det danske samfund at kende. Her i kommunen har vi velfungerende sprog- og modtageklasser. Den indsats skal fortsættes og styrkes yderligere.

Endelig skal skolen hjælpe de unge på vej, så de kommer videre til den uddannelse, som er rigtig for dem. Og kommunen skal sikre, at udsatte unge, som ikke lige passer ind i de gængse kasser, ikke bliver tabt på gulvet i overgangen til voksenlivet.

Det vil vi:

 • Vores daginstitutioner skal have bedre normeringer, så der er tid og plads til alle. Vi skal ikke gå efter laveste fællesnævner.
 • Vi ønsker en rummelig folkeskole, der tager udgangspunkt i børnenes virkelighed.
 • Der skal indgås en lokal arbejdstidsaftale med lærerne, som sikrer forberedelsestiden og giver de bedst mulige arbejdsvilkår.
 • Vores stærke ungdomsmiljø skal styrkes og udvikles. Det er med til at gøre de unge til selvstændige og sociale individer, og det sætter Thy på landkortet.

 

Ambitiøs klima- & energipolitik

Thisted kaldte sig for få år siden 'den førende klimakommune'. Det er vi desværre ikke i dag – helt selvforskyldt. Enhedslisten vil prioritere, at kommunen igen sætter sig ambitiøse mål inden for klima, energi, økologi og genbrug.

Det planlægningskaos på vindmølleområdet, som vi har oplevet de senere år, skal omgående stoppes. Vi vil kæmpe for, at der kun godkendes kommunale/fællesejede vindmøller på udpegede steder, hvor borgerne har været aktivt medinddraget. Vindmøller er i dag blevet så kæmpestore, at de stort set kun kan placeres på havet, og lokalbefolkningens livskvalitet skal ikke ødelægges.

Vi vil arbejde for en bred folkelig interesse omkring klima- og miljø – det er helt afgørende for vores børn og børnebørns fremtid.

De giftfri zoner ved alle drikkevandsboringer skal udvides. Al brug af pesticider på kommunens arealer skal stoppes. Og affaldssorteringen skal hurtigst muligt udvides til alle – både private hjem, institutioner og virksomheder

For at fastholde fokus på klima- og energiområdet samt udvikle nye idéer bør der oprettes et 'Klima- & Energiråd' med lokale eksperter og ildsjæle

Borgerne i Thy skal have nem adgang til gode trafikforbindelser – både inden for kommunen og udadtil. Vi skal derfor satse på kollektiv, fleksibel og miljøvenlig trafik – tilpasset Thy.

Det vil vi:

 • Alle kommunale bygninger skal energirenoveres snarest, og alt offentligt nybyggeri bør opføres efter nulenergi-standard.
 • Alle kommunale kantiner og institutioner skal tilbyde økologisk mad, så børnene får mere energi og de voksnes sundhed bedres.
 • Flex- og telebusser samt taxaer skal udvides og dække hele kommunen – gerne med el-biler. Og endnu flere cykelstier skal anlægges.
 • Togstrækningen Thisted-Struer skal opgraderes, så hastigheden kan sættes op til mindst 120 km/t. Og indtil vi kan få anlagt en letbane Thisted-Aalborg skal X-busnettet på samme strækning udvikles med hurtigere og bekvemme afgange.

 

Mennesket i centrum

Store besparelser har ramt handicap- og ældreområdet i Thisted Kommune de senere år. Det hører eksempelvis ingen steder hjemme, at ældre med brug for rengøringshjælp kun kan få 45 minutter hver 3. uge.

Social- og ældrepolitik skal bygge på tillid, værdighed og faglighed. Udgangspunktet skal være den enkeltes behov. Psykisk syge, hjemløse, handicappede og borgere med sociale problemer skal have én koordinerende sagsbehandler. Ligesom vores ældre borgere bør opleve, at den hjælp, de får i hjemmet, er tilpasset deres behov og udføres af et overskueligt antal fagpersoner.

Private aktører skal ikke skabe profit på offentlig velfærd som fx hjemmepleje. De senere år har vi i Danmark set det ene private hjemmeplejefirma efter det andet gå konkurs og efterlade ældre borgere uden hjælp. I Enhedslisten slås vi for at udliciterede områder atter indliciteres, og at opgaver, der sendes i udbud, tilknyttes sociale klausuler og kædeansvar.

Ledige borgere skal behandles med respekt. Vi skal ikke spilde ressourcer på meningsløs aktivering, men lytte til de lediges egne ønsker om uddannelse m.m. Syge borgere, der ikke kan arbejde, skal ikke chikaneres og mistænkeliggøres.

Alt for mange danskere bliver fattige i disse år – også i Thy. Kontanthjælpsloft og integrationsydelse skaber store skel mellem mennesker. I vores kommune skal vi have fokus på at mindske fattigdomsproblemerne - ikke mindst af hensyn til børnene.

Det vil vi:

 • Udsatterådets arbejde skal styrkes med flere ressourcer.
 • Kommunens ældrepleje skal tage sig tid til at lytte til den enkelte ældres ønsker. Tiden skal bruges på borgerne og ikke på bureaukrati.
 • Vi har brug for et velfungerende offentligt sundhedshus – centralt placeret i forhold til brugerne.
 • Sygehus Thy-Mors skal bevares med akutafdeling. Vi vil kæmpe for at skaffe tilstrækkeligt med læger og selvstændiggøre sygehuset igen gennem dialog med og pres på regionsrådet. Ligeledes vil vi arbejde ihærdigt på at skaffe flere praktiserende læger til Thy.

 

Erhverv og kreativitet

I Thy er vi nødt til at stå sammen. Vi har brug for, at der opstår nye bæredygtige arbejdspladser, når der forsvinder virksomheder. Men vi skal tænke langsigtet og ikke i panik gå efter hurtig gevinst med miljøødelæggelse til følge. Derfor skal vi ikke satse på månegrisefarme, der producerer 40.000 svin årligt, eller enorme feriecentre med badelande på vores smukke kyster.

Kommunen skal aktivt bakke op om iværksætteri, for der er mange gode og kreative kræfter i Thy.

Skal det forblive attraktivt at bo og arbejde, studere eller være iværksætter i Thy, er udviklingen af den digitale infrastruktur også en vigtig opgave, kommunen skal gå ind i. Vi vil arbejde for god mobil- og internetdækning i hele kommunen ved at stille krav til kommunens leverandører om at sikre dækningen af borgere og virksomheder – også de steder, hvor markedskræfterne ikke leverer. Der må ikke være områder, hvor dårlige forbindelser hæmmer erhvervsliv, udvikling og tilflytning.

Kommunen skal fortsat involvere sig aktivt i Hanstholm Havn og sikre, at de positive effekter af udbygningen særligt kommer Thy og det lokale erhvervsliv til gode

En ambitiøs og bæredygtig erhvervspolitik skal bygge på vedvarende energi, økologi og socialt ansvar. Vi skal tænke kreativt i Thy – fordi vi kan.

 

Kultur og fællesskab

Kultur er en forudsætning for et rigt og meningsfyldt liv. Thisted Kommune er vidtstrakt og har brug for et decentralt kulturliv med både kunst, kulturarv og idræt. Biblioteker, teatre, museer og moderne multihaller skal være til stede og tilgængelige der, hvor borgerne er.

Kulturen skal blomstre i hele kommunen med tilbud til både unge, gamle og dem midt imellem. Thy skal være mulighedernes land og en kulturel forkant, hvor man ikke er bange for at prøve noget nyt, skubbe til grænserne og udfordre de gængse forestillinger. Her er højt til loftet og vidt udsyn.

Det vil vi:

 • Lokale kulturtilbud som biblioteker, arkiver og haller skal bevares og udvikles, også i de mindre samfund.
 • Der skal være gratis adgang til skattefinansierede public service-institutioner som fx museer.
 • Der er fortsat behov for et nyt vandrehjem på en mere central placering i Thisted.
 • Kulturen skal tænkes ind som et uomgængeligt element, når der laves lokalplaner og byfornyelse.
 • Lokale foreninger og kulturprojekter bør støttes af kommunen. Det gælder ikke mindst initiativer fra vores mange kreative unge mennesker.
 • Breddeidrætten skal styrkes. Den styrker både krop og sjæl hos thyboer i alle aldre.