KV17 Morsø Valgoplæg

Indledning 

Enhedslisten opfatter kommunen som et forpligtende fællesskab præget af omsorg for mennesker og miljø,høj faglighed og med gennemskuelige arbejdsgange.

Hensynet til den almene nytte bør ubetinget være vigtigste formål for kommunale institutioner. Enhedslisten står for et opgør med New public Managementkulturen, som sætter markedet i højsædet og som reducerer borgere til forbrugere.

I det stadig mere komplicerede kommunale system opstår der let problemer med retssikkerheden for borgerne. For at sikre borgernes retssikkerhed vil Enhedslisten arbejde for at Morsø kommune får en borgerombudsmand, der kan tage sig af klager og andre henvendelser fra borgere, som føler sig uretfærdigt behandlet eller er kørt fast i systemet

I en klemt kommunal økonomi, sættes fagligheden under pres. Der skal være råd til kvalitet Enhedslisten vil også værne om kvalitet og faglighed ved at sætte fokus det bedst mulige arbejdsmiljø. Kvalitet og faglighed kommer under pres ved udliciteringer. Enhedslisten ønsker stop for udliciteringer og ønsker hjemtagning af udliciterede opgaver, indlicitering, hvor det er muligt.

Vi må konstatere, at de økonomiske incitamenter i det statslige refusionssystem har stor indflydelse på, hvordan og hvilke konkrete indsatser der bliver igangsat uden det nødvendigvis er optimalt for borgeren. Vi vil holde godt øje med om kommunen begynder at udvikle en kassetænkning, hvor hensynet til kommunekassen kommer før hensynet til borgeren.

Det vil vi:

                                            Arbejdsmarkedet

Aktivering/jobtræning

Vi har med mennesker at gøre, som fortjener den bedst mulige rådgivning og støtte til at bryde ud og blive herrer over eget liv!

 • En langsigtet indsats med økonomisk rådgivning/sundhedsrådgivning osv., så det bliver et rigtigt udviklingsforløb - fri for kassetænkning.
 • Inden emner om job eller uddannelser overhovedet kommer på bordet, skal der skal være plads til samtale om andre ting, så de forhindringer, som gør at man ikke kan skal se sig selv i job eller i en uddannelse, tackles. Indsatsen skal være helhedsorienteret. Dette gælder ikke mindst den gruppe af unge, som også slås med mange andre problemer.
 • Kommunens økonomi er klemt helt flad af statsmagten, og der er en nærliggende risiko for at kommunen fristes til at strække de kommunale kroner mere end forsvarligt. F.eks. med anvendelse af frivilliges og praktikanters arbejdskraft ud over det rimelige. Al arbejde i kommunale institutioner skal kunne udføres forsvarligt alene med det normerede antal medarbejdere

Jobrotation

Enhedslisten vil arbejde for en forstærket arbejdsmarkedsindsats med jobrotation som et vigtigt element. 

Produktion

I det omfang loven giver muligheder for det, vil vi arbejde for at udvikle vare- og serviceproduktion som almennyttige projekter i kommunal regi. Det kan være med økologisk fødevareproduktion, vaskeri og rensning, madlavning, reparation. En del af produktionen kan organiseres gennem socialøkonomiske virksomheder.

Morsø kommune bør fremme udviklingen af lokale produkter fra landbruget. Morsø kommune huser et skaldyrcenter. Der bør også tages initiativ til oprettelse af et fødevareakademi.

                                            Mors et godt sted at leve

Natur og rekreative områder

 • Enhedslisten ønsker mere natur og en mere alsidig natur på Mors. Midler: udtagning af landbrugsjord til overdrev, eng og skov. Retablering af små vådområder og vandhuller. Sikring af økologiske korridorer
 • Etablering af rekreative arealer, herunder skovrejsning, ved landsbyerne bør fremmes for at skabe et mere attraktivt miljø for bosætning og som led i en forebyggende sundhedsindsats.
 • Enhedslisten ønsker molergravningen udfaset i det specielle og storslåede randmorænelandskab på Nordmors.
 • Moleret og landskaberne indgår i en unik geologisk sammenhæng, og mulighederne for at Morsø kommune kan opnå status som geopark skal undersøges med henblik på, at Morsø kommune allerede opnår denne status i løbet af næste valgperiode.

Trafik

 • Sikring af øens småveje mod ødelæggelse pga. tung trafik. Tydelig skiltning af vægtgrænser på alle småveje og opfølgning på at vægtgrænserne overholdes
 • Arbejde for hurtigere pendlerforbindelser til Aalborg for lønmodtagere og studerende. Forsøgsvis bør enkelte afgange med X-bussen til/fra Nykøbing omlægges, så ruten føres direkte over Feggesund.
 • Arbejde for nedsatte takster på Feggesund og Næssund overfarterne for borgere i Morsø og Thisted kommuner.

Lokale miljøer

Enhedslisten konstaterer med tilfredshed, at landsbyerne på Mors får/har fået et godt løft af bymiljøet takket være midlerne, afsat til landsbyfornyelse. Ideerne blomstrer og der har været et stort lokalt engagement. Som i så mange offentlige projekter er der afsat midler til nyanlæg, men kun lidt eller slet intet til vedligeholdelse. Der skal afsættes midler til drift og vedligeholdelse. Enhedslisten foreslår også, at der indføres en ordning med landsbypedeller.

Miljø og energi

Miljøet er igen under stigende pres, og der bør afsættes de nødvendige ressourcer til en effektiv overvågning af miljøet og til sikring af de nødvendige indsatser.


Energibesparelser og udbygningen med vedvarende energi er vigtige prioriteter, men det er vigtigt, at nye og store anlæg kun etableres med bred folkelig accept. Lokalt medejerskab i de store projekter er en vigtig forudsætning herfor.

Sanering og fjernelse af dårlige boliger i dialog med lokale beboere

Der bør lægges planer for landsbysaneringer i dialog med borgerne i de berørte landsbyer, så fjernelse af dårlige boliger ikke ender med grimme tomter og ødelagte miljøer.

                                            Undervisning, integration og kultur

Skolen

Enhedslisten arbejder for et kommunalt skolevæsen af høj kvalitet, hvor

 • alle elever får en skolehverdag, hvor de bliver set og hørt af deres lærere
 • klasserne højst har 24 elever
 • lærerne har tilstrækkelig sikret tid til forberedelse
 • elever med store udfordringer giver lavere klassestørrelse eller ekstra lærerbemanding
 • elevernes skoledag bliver kortere end i dag
 • alle nydanske elever får den undervisning, der hurtigst muligt sender dem på rette kurs
 • der er et specielt tilbud til de børn, for hvem inklusion betyder nederlag
 • der er gode undervisningsmaterialer
 • der er afsat tilstrækkelige midler til efteruddannelse for lærere og pædagoger
 • bygninger og udearealer er tidssvarende

For at lærerne således får bedre muligheder for at yde den bedst mulige undervisning, ønsker enhedslisten, at Morsø kommune indgår en aftale med Lærerforeningen, så lærerne bl.a. får sikkerhed for, at en del af forberedelsen kan laves som hjemmearbejde, hvis det ønskes af læreren, og pludselig opståede opgaver afspadseres eller betales som overarbejde.


Hvis skolelukninger bliver aktuelle, bør kommunen arbejde positivt sammen med forældrekredse, som ønsker at etablere friskoler.

Integration

Det er vigtigt, at kommunen går helhjertet ind i integrationsarbejdet. En vellykket integration vil styrke bosætningen.

Mentorbegrebet skal udvikles, og mentorindsatsen styrkes

Tilegnelse af danskkundskaber er essentielle. Sprogundervisningen bør kun varetages af læreruddannede lærere, som har de faglige forudsætninger for at undervise i dansk som fremmedsprog.

Kultur

Morsø kommune skal fortsat bidrage til, at der kan opretholdes et rigt og alsidigt kulturliv.

Enhedslisten ønsker at fremme muligheden for at etablere medborgerhuslignende faciliteter i Nykøbing.

Det kan evt. ske i form af en elektronisk portal, hvor foreninger og privatpersoner i alle aldre opfordres til at bidrage med ideer og initiativer. Kommunen stiller egnede lokaler til rådighed.

Omsorg og ældrepolitik

Morsø kommunes ældrepolitik skal skabe rammerne for et trygt ældreliv ud fra tanken om, at pleje i hjemmet og pleje på et plejecenter skal være ligeværdige alternativer for den enkelte borger.

Afslutningen på livet

Afslutningen på livet. Hospice danner en god og værdig ramme for såvel den døende som de pårørende.

Morsø kommune bør i samarbejde med Thisted kommune rette henvendelse til Regionen (som er relevant myndighed) om oprettelse et hospice for Thy-Mors. Et sådant hospice bør placeres så centralt i ThyMorsområdet som muligt.