Projekt månegrise’ i Thy – nej tak

Jens Otto Madsen, medlem af Thisted Kommunalbestyrelse for
Enhedslisten
11-10-2016

'Projekt månegrise' i Thy ønsker vi ikke, men hvis projektet er uundgåeligt så hører
grisefabrikken hjemme i industrikvarteret i Thisted.
Det industrielle svinebrug styrer sikkert mod sin undergang. Hver dag drejer store
landbrugsbedrifter nøglen om. Det er som om der er et ræs mod undergangen, hvor jagten
på lavere omkostninger ender i det modsatte og ruinerer erhvervet.
Dyrene presses på velfærden, medarbejderne presses på lønnen. I Enhedslisten mener vi
ikke, at dyrevelfærden i de danske stalde er af ordentlig standard, og hvor mange danske
medarbejdere til overenskomstmæssig løn er der tilbage?
Det fremhæves, at staldene i 'projekt månegrise' lugter mindre, men trods dette synes vi
ikke, at 'projekt månegrise' er noget nyt inden for svineavl. Det er grundlæggende mere af
det samme. Som vi ser det, er det samme elendighed for dyr og mennesker. Derfor bør
der overhovedet ikke etableres en månegris-fabrik i Thy.
Men kommer den, og det gør den jo nok, såfremt der kan findes finansiering, så bør den
slet ikke placeres på Kanalvej.
Månegrisprojektet kaldes "Apollo Thy", og det leder tanken hen på en rumkapsel. Ordet
rumkapsel er temmelig dækkende for, hvad sagen drejer sig om. Rumkapslen på Kanalvej
vil være et fremmedlegeme i omgivelserne uden organisk forbindelse til jordarealerne
udenom. Alt input og alt output skal transporteres langvejs fra og derhen. Og så er ordet
rumkapsel måske alligevel utilstrækkeligt. Der bliver snarere tale om en gigantisk
rumstation. 1285 årlige tunge transporter skønnes ejendommen at ville generere (jf.
udkast til miljøgodkendelse) fra det enorme produktionsanlæg.
Et anlæg der skaber så mange tunge transporter bør slet ikke placeres i en spinkel
infrastruktur, som ved Kanalvej. Den bør placeres i Thisteds industrikvarter, hvor
infrastrukturen er gearet til det. Og tilkørselsforholdene er langt bedre. Lugtgener og
støjgener behøver vi ifølge projektbeskrivelsen jo slet ikke at kere os om!
Det forlyder at månegrisprojektet skal levere slagtesvin til Tican. Også dette forhold taler
for en placering i industrikvarteret i Thisted. Transporter er stressende for svinene, og hvis
transporttiderne kan reduceres fra ½ time til 5 minutter, er dette i det mindste en gevinst.
Men bedst er det selvfølgelig, hvis denne grisefabrik overhovedet ikke opføres.