NEJ til udbudsmodel på affaldsområdet

Jens Otto Madsen, medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, Enhedslisten Thy

Kommunernes Landsforening(KL) har fremlagt en plan for at reducere forbrændingskapaciteten i Danmark med 30 procent frem mod 2030 og dermed mindske CO2-udslippet – den såkaldt ’dødsliste’ over forbrændingsanlæg. Energiministeriets embedsmænd har imidlertid forkastet KL`s plan, og dermed lægges der nu op til, at private skal overtage affaldshåndteringen gennem en udbudsmodel.

Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten skal hermed opfordre Thisted Kommunalbestyrelse til at sende en protestskrivelse til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og aftalepartierne bag affaldsforliget, ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’, hvori kommunalbestyrelsen opfordrer til, at liberaliseringen i form af udbudsmodellen tages af bordet. Brevet lyder således:

Thisted Kommunalbestyrelse har på kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2021 besluttet følgende opfordring til klima-, energi- og forsyningsministeren og partierne bag affaldsforliget:

 

Vi er enige i målet i aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” om at reducere forbrænding af affald med 30% inden 2030 til fordel for mere genbrug og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, og også i at importen af affald skal stoppes. Det bidrager begrænsningen i forbrændingskapaciteten fint til.

 

Derimod ser vi med stærk bekymring på, at Energistyrelsen har afvist KL’s såkaldte ”dødsliste” over forbrændingsanlæg, da vi frygter, at dette fører til, at aftalens ”Plan B” om konkurrenceudsættelse af affaldshåndteringen nu implementeres.

 

Vi vil gerne opfordre til, at forligspartierne arbejder videre med principperne bag afvikling af overkapaciteten i forbrændingsanlæggene ud fra en samlet vurdering af, hvilke anlæg der er de mest miljøbelastende og mindst effektive frem for at overlade denne afvikling til en markedsbaseret model, som indebærer alvorlige problemer.

 

Disse problemer består eksempelvis i:

  • at konkurrenceudsættelsen vil indebære, at affaldet ender på de anlæg, der vinder udbuddet. Derved kan anlægget i Thisted (I/S Kraftvarmeværk Thisted) miste en varmekilde og dermed et indtægtsgrundlag, der bevirker, at anlægget bliver underskudsgivende og ender med at måtte lukke. Underskuddet skal dækkes af forbrugerne og/eller Thisted og Morsø kommuner der i dag ejer forbrændingsanlægget.
  • at i naturlig forlængelse heraf vil der opstå problemer for planlægningen af investeringer i anlægget, når affaldsmængderne kan svinge betydeligt fra år til år, alt efter hvilke udbud der vindes. Derfor vil det være usikkert at foretage de meget store investeringer, som der fremover kræves for at håndtere affald miljømæssigt forsvarligt.
  • at det er sandsynligt, at det ikke bliver de mest miljø- og klimavenlige anlæg, der vinder i et frit affaldsmarked, hvor det er prisen, der bestemmer. Tværtimod risikerer man, at selskaberne for at klare sig i en hård priskonkurrence tvinges til at nedprioritere miljøindsatsen, så de kun lige lever op til de krævede grænseværdier.
  • at hvis affaldshåndteringen liberaliseres, fjernes den lokale og politiske indflydelse på en vigtig, kritisk infrastruktur, som eksisterer til stor tilfredshed i dag. Det vil afskære os fra at finde de løsninger, der er bedst for os lokalt i forhold til at løse klima – og miljøproblemer og i forhold til forbrugerpriser og forsyningssikkerhed.

 

Vi opfordrer derfor til, at forligskredsen afstår fra at benytte udliciteringsmodellen og går videre med en kontrolleret afvikling af forbrændingskapaciteten på baggrund af fagligt underbyggede økonomiske og miljømæssige kriterier i en proces med udgangspunkt i KL’s liste.

 

Med venlig hilsen